Privacyverklaring SAM Junior App

Versie 1.0 – april 2021

Inleiding
Wanneer u gebruikmaakt van de softwareapplicatie “Stress Autism Mate Junior” (hierna: “SAM Junior App”) verwerkt Stichting GGz Centraal (hierna: “GGz Centraal”) (bijzondere categorieën van) persoonsgegevens van u. Middels deze privacyverklaring informeert GGz Centraal u daar graag over.

Voor deze verwerking van uw persoonsgegevens is GGz Centraal de verwerkingsverantwoordelijke.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke en functionaris gegevensbescherming
Contactgegevens GGz Centraal:
Postbus 3051, 3800 DB Amersfoort

Contactgegevens functionaris gegevensbescherming van GGz Centraal:
fg@GGzcentraal.nl

Persoonsgegevens
Wanneer u gebruikmaakt van de SAM Junior App worden in ieder geval de volgende persoonsgegevens van u verwerkt:

  • (gebruikers)naam; 
  • wachtwoord. 

Daarnaast worden de persoonsgegevens verwerkt die u zelf in de SAM Junior App invoert. Het kan daarbij onder meer gaan om de volgende persoonsgegevens:

  • ● leeftijd;
  • geslacht;
  • gegevens over uw gezondheid; 
  • geloofsovertuiging; 
  • politieke gezindheid; 
  • seksuele leven. 

Gelet op het bovenstaande is het dus mogelijk dat GGz Centraal bijzondere categorieën van persoonsgegevens (zoals gegevens over de gezondheid) van u verwerkt.

Doeleinde en grondslag
Het doeleinde van de verwerking van uw persoonsgegevens door GGz Centraal is om uw gebruik van de SAM App mogelijk te maken.

Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens op geanonimiseerde wijze door GGz Centraal gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek.

De grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens betreft uw uitdrukkelijke toestemming. U heeft te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

U kunt uw toestemming intrekken door uw gebruikersaccount te verwijderen. Uw persoonsgegevens worden in dat geval verwijderd.

Ontvangers van uw persoonsgegevens
GGz Centraal deelt uw persoonsgegevens alleen met haar ICT-leverancier die de SAM Junior App host. Met die ICT-leverancier heeft GGz Centraal een verwerkersovereenkomst gesloten om er onder meer voor te zorgen dat uw persoonsgegevens goed beschermd zijn.

Uw persoonsgegevens worden door GGz Centraal niet met andere derden gedeeld, tenzij GGz Centraal daartoe wettelijk verplicht is.

Bewaartermijn
GGz Centraal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doeleinde van de verwerking zoals opgenomen in deze privacyverklaring. Dat betekent dat GGz Centraal uw persoonsgegevens verwijdert zodra u uw gebruikersaccount verwijdert en wanneer u onafgebroken voor een periode van twee jaar of meer geen gebruik heeft gemaakt van de SAM Junior App.

Uw rechten
GGz U heeft als betrokkene (degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben) een aantal rechten waarop u een beroep kunt doen. Onderstaand staan deze rechten uitgewerkt en hoe u daar een beroep op kunt doen.

Recht van inzage
U heeft het recht om op uw verzoek van GGz Centraal te vernemen of uw persoonsgegevens worden verwerkt en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen in die persoonsgegevens. GGz Centraal verstrekt u in dat geval een kopie van de persoonsgegevens die worden verwerkt. Indien u om bijkomende kopieën verzoekt, kan GGz Centraal op basis van de administratieve kosten een redelijke vergoeding in rekening brengen.

Recht op rectificatie
U heeft het recht om van GGz Centraal onverwijld rectificatie van uw betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Met inachtneming van het hiervoor beschreven doeleinde van de verwerking heeft u het recht om aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.

Recht op gegevenswissing
U heeft het recht van GGz Centraal zonder onredelijke vertraging wissing van uw betreffende persoonsgegevens te verkrijgen en GGz Centraal is verplicht persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is:
a. De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt;
b. U trekt de toestemming waarop de verwerking berust in en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;
c. De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
d. De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het recht van de Europese Unie of het Nederlandse recht neergelegde wettelijke verplichting die op GGz Centraal rust.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft het recht van GGz Centraal de beperking van de verwerking te verkrijgen indien een van de volgende elementen van toepassing is:
a. U betwist de juistheid van de persoonsgegevens, gedurende een periode die GGz Centraal in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
b. De verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
c. GGz Centraal heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor het verwerkingsdoeleinde, maar u heeft deze nodig om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen.;

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
U heeft het recht de u betreffende persoonsgegevens, die u aan GGz Centraal heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en u heeft het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door GGz Centraal.

Recht op het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Bijvoorbeeld wanneer u het niet eens bent met de verwerking van uw persoonsgegevens door GGz Centraal.

De wijze waarop u uw rechten kunt uitoefenen
Wanneer u bij GGz Centraal een beroep wilt doen op (een van) de hierboven bij punt 1 t/m 5 genoemde rechten, dan kunt u via de volgende contactgegevens daarvoor een verzoek indienen:

sam@GGzcentraal.nl

GGz Centraal zal uw verzoek beoordelen en u binnen een maand na ontvangst informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Deze termijn kan worden verlengd met twee maanden afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal verzoeken. Indien verlenging van de termijn plaatsvindt, wordt u daar binnen een maand na ontvangst van het verzoek over geïnformeerd.

Wanneer u een klacht wilt indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dan kunt u dat doen via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.