Privacyverklaring SAM Junior App

Versie 2.0 – februari 2023

Wil je de jeugdversie van de privacyverklaring lezen? Scrol dan naar beneden.

Inleiding
Wanneer u gebruikmaakt van de softwareapplicatie “Stress Autism Mate junior” (hierna: “SAM junior App”) verwerkt Stichting GGz Centraal (hierna: “GGz Centraal”) (bijzondere categorieën van) persoonsgegevens van u. Middels deze privacyverklaring informeert GGz Centraal u daar graag over. Voor deze verwerking van uw persoonsgegevens is GGz Centraal de verwerkingsverantwoordelijke.

De SAM junior app voldoet aan de voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG), geldend vanaf 25 mei 2018 (GDPR 2018 in English); Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. GGz Centraal zal op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken en in overeenstemming met de verplichtingen op grond van AVG en overige wet- en regelgeving.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke en Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG)
- Contactgegevens GGz Centraal: Postbus 3051, 3800 DB Amersfoort
- Contactgegevens functionaris gegevensbescherming van GGz Centraal: Persoonsgegevens
Wanneer u gebruikmaakt van de SAM Junior App worden in ieder geval de volgende persoonsgegevens van u verwerkt:

  • (gebruikers)naam; 
  • wachtwoord. 

Daarnaast worden de persoonsgegevens verwerkt die u zelf in de SAM junior app invoert. Het kan daarbij onder meer gaan om de volgende persoonsgegevens:

  • ● leeftijd;
  • geslacht;
  • gegevens over uw gezondheid; 
  • geloofsovertuiging; 
  • politieke gezindheid; 
  • seksuele leven. 

Gelet op het bovenstaande is het dus mogelijk dat GGz Centraal bijzondere categorieën van persoonsgegevens (zoals gegevens over de gezondheid) van u verwerkt.

Doeleinde en grondslag
Het doeleinde van de verwerking van uw persoonsgegevens door GGz Centraal is om uw gebruik van de SAM junior app mogelijk te maken. Daarnaast kunnen in de toekomst uw persoonsgegevens op geanonimiseerde wijze door GGz Centraal gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek en verbeteringen van de SAM app. Persoonsgegevens worden niet gedeeld of verwerkt voor anderen. De grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens betreft uw uitdrukkelijke toestemming. U heeft te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. U kunt uw toestemming intrekken voor verwerking van de persoonsgegevens door uw gebruikersaccount te verwijderen. Uw persoonsgegevens worden in dat geval verwijderd en u kunt geen gebruik maken van de SAM junior app met het gekoppelde gebruikersaccount. Toelichting: voor het gebruik van de SAM junior app is het registeren en inloggen met een e-mailadres een vereiste. Dit e-mailadres moet een bestaand e-mailadres zijn, waarmee de bevestigingslink tijdens registratie voor de SAM junior app kan worden geopend. Tenslotte heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, zoals beschreven in het Recht op gegevenswissing hieronder. Dit heeft tot gevolg dat u geen gebruik kunt maken van de SAM junior app.

De Privacyverklaring van de SAM junior app is niet langer van toepassing bij het volgen van links naar websites van derden, en gebruikers dienen het beleid van de derde partij te raadplegen.

Gebruik SAM junior app minderjarige/kind 12-16 jaar:
SAM junior is een app die is ontwikkeld voor en door jongeren met autisme en hun ouders. De gebruikers van SAM junior zijn tussen de 12 en de 18 jaar. Jongeren onder de 16 jaar hebben toestemming van hun ouders nodig om de SAM junior app te mogen gebruiken. We verwerken de persoonsgegevens van deze jongeren met uitdrukkelijke toestemming van de ouders.

Gebruik SAM junior app kind onder de 12 jaar:
De toegang onder 12 jaar is gelimiteerd via de app stores. U kunt het melden (via sam@ggzcentraal.nl) wanneer u kennis heeft van een kind (jonger dan 12 jaar) die toegang heeft tot de SAM junior app en persoonlijke gegevens verstrekt, zonder toestemming van de ouders.

Ontvangers van uw persoonsgegevens
GGz Centraal deelt uw persoonsgegevens alleen met haar ICT-leverancier (Eaglescience Software B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65605586) die de SAM junior app host. Met die ICT-leverancier heeft GGz Centraal een verwerkersovereenkomst gesloten om er onder meer voor te zorgen dat uw persoonsgegevens goed beschermd zijn. Uw persoonsgegevens worden door GGz Centraal niet met andere derden gedeeld, tenzij GGz Centraal daartoe wettelijk verplicht is. U kunt via de instellingen van uw mobiele telefoon (Android of iOS) uw voorkeuren met betrekking tot het delen met en van andere verbonden apps wijzigen. GGz Centraal maakt geen gebruik van Google Analytics.

Bewaartermijn, verwerking en opslag
Persoonsgegevens en overige data van de SAM junior app worden versleuteld opgeslagen binnen de EER (West Europa) bij Microsoft Azure. -Hierbij is sprake van de volgende maatregelen:
- Geen leesrechten
- ISO 27001 gecertificeerd
- Alleen hosting binnen de EER
- Schijf onleesbaar bij verwijdering
- Data in rust wordt encrypted opgeslagen
- HTTPS encryptie (tussen apparaat en externe hosting opslag)
Voor het verzamelen van data is uitgegaan van de minimale informatieverzameling om maximale output voor functionaliteit te genereren, dus geen benodigdheden van het delen van naam, leeftijd, enzovoort, noch de opslag hiervan. Tenzij deze data door de gebruiker zelf is ingevoerd. Dit type persoonsgegevens zijn niet benodigd voor de werking van de SAM junior app, en leveren voor gebruik geen toegevoegde waarde op. GGz Centraal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doeleinde van de verwerking zoals opgenomen in deze privacyverklaring. Dat betekent dat GGz Centraal uw persoonsgegevens verwijdert zodra u uw gebruikersaccount verwijdert of wanneer u onafgebroken voor een periode van twee jaar geen gebruik heeft gemaakt van de SAM junior app. Er is in overleg met de gebruikers van de SAM junior app gekozen voor een termijn van twee jaar om het terugkijken en leren over de afgelopen periode zo maximaal mogelijk te maken.

Wijzigingen
GGz Centraal behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring eenzijdig te wijzigen. GGz Centraal zal Gebruiker informeren over wijzigingen in deze Privacyverklaring. Gebruiker wordt automatisch opnieuw om akkoord gevraagd na wijzigingen aan de Privacyverklaring.

Uw rechten
U heeft als betrokkene (degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben) een aantal rechten waarop u een beroep kunt doen. Wat zijn deze rechten en hoe kunt u er een beroep op doen?

Recht van inzage
U heeft het recht om op uw verzoek van GGz Centraal te vernemen of uw persoonsgegevens worden verwerkt en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen in die persoonsgegevens. GGz Centraal verstrekt u in dat geval een kopie van de persoonsgegevens die worden verwerkt. Indien u om bijkomende (meerdere papieren of schriftelijke kopieën) kopieën verzoekt of wanneer iemand zeer regelmatig kopieën van dezelfde persoonsgegevens opvraagt en daarmee de verwerkingsverantwoordelijke aanzienlijk belast, kan GGz Centraal op basis van de administratieve kosten een redelijke vergoeding in rekening brengen.

Recht op rectificatie
U heeft het recht om van GGz Centraal onverwijld rectificatie van uw betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Met inachtneming van het hiervoor beschreven doeleinde van de verwerking heeft u het recht om aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.

Recht op gegevenswissing
U heeft het recht van GGz Centraal zonder onredelijke vertraging wissing van uw betreffende persoonsgegevens te verkrijgen en GGz Centraal is verplicht persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is:
a. De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt;
b. U trekt de toestemming waarop de verwerking berust in en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;
c. De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
d. De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het recht van de Europese Unie of het Nederlandse recht neergelegde wettelijke verplichting die op GGz Centraal rust.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft het recht van GGz Centraal de beperking van de verwerking te verkrijgen indien een van de volgende elementen van toepassing is:
a. U betwist de juistheid van de persoonsgegevens, gedurende een periode die GGz Centraal in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
b. De verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
c. GGz Centraal heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor het verwerkingsdoeleinde, maar u heeft deze nodig om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen.;

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
U heeft het recht de u betreffende persoonsgegevens, die u aan GGz Centraal heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en u heeft het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door GGz Centraal.

Overige rechten
U hebt als gebruiker het recht om te verzoeken dat u niet onderworpen bent aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, die rechtsgevolgen voor u heeft of u op vergelijkbare wijze aanzienlijk treft.

Recht op het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Bijvoorbeeld wanneer u het niet eens bent met de verwerking van uw persoonsgegevens door GGz Centraal.

De wijze waarop u uw rechten kunt uitoefenen
- Wanneer u bij GGz Centraal een beroep wilt doen op (een van) de hierboven bij punt 1 t/m 5 genoemde rechten, dan kunt u via de volgende contactgegevens daarvoor een verzoek indienen: sam@GGzcentraal.nl

- GGz Centraal zal uw verzoek beoordelen en u binnen een maand na ontvangst informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Deze termijn kan worden verlengd met twee maanden afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal verzoeken. Indien verlenging van de termijn plaatsvindt, wordt u daar binnen een maand na ontvangst van het verzoek over geïnformeerd.

- Wanneer u een klacht wilt indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dan kunt u dat doen via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Bij eventuele vragen over de Privacyverklaring kunnen gebruikers contact opnemen via sam@ggzcentraal.nl
Berichten kunnen gestuurd worden in het Nederlands, Engels, Duits en Oekraïens. Wij streven er naar uw bericht binnen 2 werkdagen te beantwoorden.

Jeugdversie uitleg "Privacyverklaring SAM Junior App"

Versie 2.0 – februari 2023

Dit betreft een niet-juridische versie.

Waarom deze jeugdversie
In elke Privacyverklaring staat veel juridische tekst. Dat moet, omdat daarmee de verantwoordelijkheden worden vastgelegd. Deze jeugdversie heeft geen juridische teksten, maar gewoon het verhaal over wat wij doen met jouw persoonsgegevens.

Onze SAM junior app is gemaakt voor mensen van 12 jaar en ouder. Deze tekst is dus ook opgesteld voor mensen van 12 jaar en ouder.

Wat is een “persoonsgegeven” en waarom is dat belangrijk?
Een persoonsgegeven is elk stukje informatie dat iets zegt over jou alleen, voorbeelden zijn jouw naam of bijvoorbeeld jouw e-mailadres. Als we jouw naam of e-mailadres weten en jij voert nog meer gegevens in gaat er een belangrijke bescherming gelden over jouw persoonsgegevens. Die bescherming staat in de wet en is om jouw privacy te beschermen. Daarom zijn wij verplicht jou duidelijk te laten weten dát en waaróm we jouw persoonsgegevens verwerken.

Wij hebben dat voor de SAM junior app gedaan in de “Privacyverklaring SAM junior app”, het juridische document. Het document dat je nu leest is een extra uitleg voor jou.

Welke persoonsgegevens krijgen wij via de SAM junior app en wat doen we ermee?
Als jij de SAM junior app downloadt en gebruikt, moeten we om de app te laten werken een aantal zaken vastleggen;
1. (gebruikers)naam; (dit is het gebruikte e-mail adres);
2. wachtwoord

Daarnaast worden de persoonsgegevens vastgelegd die je zelf in de SAM junior app kan in typen. Bijvoorbeeld via de dagboek functionaliteit van de app. Maar deze hoef je niet in te typen, zonder kan de app ook werken. Dat kunnen bijvoorbeeld zijn:
1. leeftijd;
2. geslacht;
3. gegevens over hoe je je voelt (je gezondheid);
4. geloofsovertuiging;
5. politieke gezindheid;
6. seksuele leven.

Een paar van deze gegevens worden als bijzonder gezien. Dat heeft te maken met de mogelijkheid die de wetgever ziet om bijvoorbeeld te worden gepest of gediscrimineerd met die informatie. Dat wil de wetgever natuurlijk niet. Die bijzondere gegevens verdienen dan ook een bijzondere bescherming. Wij hebben die bescherming voor de SAM junior app geregeld. Je mag ons vragen hoe we dat dan gedaan hebben. Het staat ook in de Privacyverklaring SAM junior app.

De beste bescherming van jouw gegevens is geen gegevens in te typen die naar jou verwijzen, denk aan je adres, telefoonnummer etc. Gegevens die er niet zijn, die hoeven namelijk niet te worden beschermd. Én gegevens die er niet zijn, kunnen ook niet kwijtraken of gestolen worden.

Waarom mogen wij deze persoonsgegevens gebruiken voor de SAM junior app?
Hier zijn twee antwoorden van belang.
1) Als jij gebruik wilt maken van de SAM junior app dan zoek je deze op in de Play Store en download je de app. Met het downloaden van de SAM junior app komt de Privacyverklaring SAM junior app voorbij:
Jij geeft dan toestemming om je persoonsgegevens te mogen gebruiken zoals we hebben omschreven in die verklaring.

Zonder deze persoonsgegevens kan de SAM junior app niet werken, deze zijn benodigd om de app te laten doen waar hij voor ontwikkeld is, om je te helpen bij het herkennen en erkennen van je dagelijkse stresspatronen.

Als jij een mobiele telefoon hebt, gaan wij ervan uit dat jij vaker apps downloadt die je wilt gebruiken. Strikt genomen heb je onder de 16 jaar altijd toestemming nodig van je ouders, we gaan er dus vanuit dat je met je ouders hebt besproken dat je SAM junior hebt gedownload en gaat gebruiken.

Heb je geen toestemming gevraagd van je ouders/verzorgers terwijl je dat wel moet doen, dan vragen we je om dit te doen (voordat je echt gebruik gaat maken van onze app)!
Als je niet altijd om toestemming hoeft te vragen van je ouders/verzorgers en dat een afspraak is bij jullie thuis voor het downloaden en gebruiken van een app, dan vinden wij jouw eigen toestemming voor gebruik van de app voldoende.

Veel voorkomende vragen zijn:

Kan ik mijn toestemming intrekken?
Ja. Je mag je toestemming altijd weer intrekken: daarmee eindigt je gebruik van de SAM junior app. Je kunt dit zelf doen door aan ons te vragen (mail naar sam@ggzcentraal.nl) om je account te verwijderen.

Zijn er andere organisaties die ook persoonsgegevens gebruiken van je?
Jouw telefonieaanbieder en de Play Store aanbieder zijn ook organisaties die jouw informatie gebruiken. Daar hebben wij geen controle over. Ook zij gebruiken jouw informatie op basis van toestemming. Ook daar kun je je toestemming intrekken.

Oké en wat kan ik nu doen met al deze informatie?
Vanuit de privacywet heb jij het recht om te weten welke informatie er over jou wordt gebruikt en waarvoor dan. Je mag bij elke organisatie vragen of het wel klopt wat ze schrijven in de privacyverklaring. Dat mag je ook bij ons doen. Dat heet het recht op inzage. Als je dan ziet dat er iets niet klopt aan jouw gegevens dan moeten wij dat verbeteren. Dat mag je dus ook vragen aan ons.

In onze SAM junior app hebben we het makkelijk gemaakt om deze rechten te gebruiken: je kunt de informatie namelijk zélf intypen, inzien en ook verbeteren in je account. En je hebt ook het recht om je informatie te (laten) wissen. Daarover heb je al gelezen onder het kopje Waarom mogen wij deze persoonsgegevens gebruiken voor de SAM junior app.

Waar kan ik terecht met vragen of mijn rechten?
We hebben opgeschreven welke informatie we over jou gebruiken en waarvoor. We hebben ook uitgelegd dat we jouw (bijzondere) informatie zo goed als mogelijk beschermen. We hebben ook uitgelegd dat jij rechten hebt. Mocht je nog vragen of een klacht hebben, dan kun je contact met ons opnemen via sam@ggzcentraal.nl. Je kunt ons in het Nederlands, Engels, Duits en Oekraiens mailen. Wij proberen je mail binnen twee werkdagen te beantwoorden.